مقاله بیخوابی و درمان های آن

یک سری افراد زودتر از موقع بیدار میشوند، این افراد دچار چه نوعی از بی خوابی هستند؟

درست! غلط !