افسردگی و سرماخوردگی بیماری های روانی

سرماخوردگی بیماری های روانی چه اختلالی است؟

درست! غلط !