افسردگی و جنسیت - روان فیکس | دکتر یاسین نجفی زادگان

افسردگی و جنسیت

افسردگی در زنان بیشتر رخ میدهد یا در مردها ؟

درست! غلط !